afghanistan embassy logo

Appointment Form

Important Message | اطلاعیه- خبرتیا

بدلیل قرنطینه شدن ایالت بایرن و نا معلوم بودن وضعیت فعلی، سیستم ترمین تا اطلاع ثانوی به روی درخواست کنندگان بسته می باشد.

* صرف به اعضای فامیل یا سرپرست که نام شان اینجا ذکر می شود اجازه دخول به کنسولگری داده می شود.
*در روز ملاقات صرف به کسانیکه از این دو ایالت هستند، بعد از کنترول آدرس شان، اجازه دخول داده می شود.